Tata i zetovi online dating americas largest online dating service

Posted by / 17-Aug-2019 19:32

Tata i zetovi online dating

Knez Lazar Hrebeljanović koji se na dvoru cara Uroša zalagao za jedinstvo srpske države, sa nasleđenim diplomatskim osobinama svog oca, slat je od cara Uroša da miri zavađene strane.

Posle Maričke bitke i Uroševe smrti, ulagao je sve snage da ostvari jedinstvo preostale srpske države kojom je vladao, oštro istupao protiv velikaša koji su remetili red u državi, težio da je proširi na svoju staru baštinu i neke druge sporne oblasti, kao i da uspostavi što čvršće veze sa feudalnim srpskim državicama i drugim državama Južnih Slovena.

Pored ovoga, Vuk je držao i izvesna sela oko gradova Prizrena i Peći, čije je granice nemoguće utvrditi.

DRENICA SVA SRPSKA PREMA turskom katastarskom popisu poreskih glava iz 1455.

Kad je Vuk zaprosio od roditelja, oni mu je rado dadoše, smatrajući ga solidnim srpskim oblasnim gospodarem, sa kojim će moći uspešno da sarađuju.

Pri tom su knez Lazar i kneginja Milica imali u vidu i predstojeću tursku opasnost, koja je iziskivala ujedinjenje svih srpskih snaga, kao i drugih u susedstvu njihovih zemalja, kako bi se i rodbinski povezani lakše suprotstavili opasnosti koja se nadvila nad Balkanom.

Vukov uspon će uz punu podršku moćnijeg tasta delovati uporedo sa usponom kneza Lazara i uz zajedničko delovanje koje će ih učiniti jačim.

Vukove zemlje obuhvatale su prostor prema severu, blizu Zvečana. Granica sa ove strane išla je ispod planine Golije, skretala na zapad, prelazila reku Deževu ispod Lozne i izbijala na Sokolovicu, pa prelazila reku Rašku južno od Glušaca.Priča o grupi ljudi dijametralno suprotnih karaktera, koji ne žive pod istim krovom i koji, boreći se da dođu do nasledstva i prolazeći kroz niz nesporazuma, jedni druge svesno ili nesvesno uvaljuju u nevolje ili se "vade" iz njih "Tata i zetovi" funkcionišu kao globalna metafora regije u kojoj žive likovi.Porodice se najčešće ne mogu ni o čemu dogovoriti osim kada se radi o pitanju podele ili prodaje tatine kuće i imanja.Na jugu je Vuku ostala dolina reke Lepenac preko koje je izbijao na Vardar.Granica je sa te strane išla bregovima koji čine vododelnicu sliva Južne Morave s jedne i Sitnice i Lepenca s druge strane.

tata i zetovi online dating-42tata i zetovi online dating-15tata i zetovi online dating-67

Pošto je učvrstio vlast i opremio i osposobio svoju vojsku, krenuo je najpre na Kosovo i tamo pripojio sebi svoju staru baštinu oko Novog Brda i Novo Brdo, a zatim Prištinu sa okolnim zemljama, koju je kasnije ustupio svom zetu Vuku Brankoviću.

One thought on “tata i zetovi online dating”